ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการสอบเทียบ” ประมวลภาพสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″ ตรวจติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558 ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่43 “micrometer and vernier caliper calibration” ย้ายห้องปฏิบัติการ ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 35 “Electronic Balance Calibration” ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบประจำปี 2557 ประมวลหลักสูตรการฝึกอบรม “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์”.

Newest

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

           เนื่องด้วยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025:2005  เลขที่ ส๐๒๐๗  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (more…)

คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ประมวลภาพ…..
คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู (more…)

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการสอบเทียบ”

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการสอบเทียบ”
(more…)

ประมวลภาพสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 ขึ้น ในหัวข้อ “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″ (more…)

ตรวจติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
“การตรวจประเมินผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำปี 2558″
(more…)

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่43 “micrometer and vernier caliper calibration”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 43 ในหัวข้อ  “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (micrometer and vernier caliper calibration)”                               ระหว่างวันที่19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปาริชาติ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

11880378_1618435505108343_3705761321171219463_n

ย้ายห้องปฏิบัติการ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ย้ายห้องปฏิบัติการสอบจากอาคาร 13 สาขาวิชาเครื่องกล มายัง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2     (อาคาร 36) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 4423 3040

 

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 35 “Electronic Balance Calibration”

      ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 35  “Electronic Balance Calibration” ขึ้น ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)  (more…)

ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบประจำปี 2557

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (more…)

ประมวลหลักสูตรการฝึกอบรม “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์”.

          ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์” ในวัน อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (more…)