Skip to content

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

ชื่อโครงการ : “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

หลักการและเหตุผล :

ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือที่ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการวัดขนาด ความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดขนาด อาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนด continue reading…

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป้ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

continue reading…

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) เข้าร่วมสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร continue reading…

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 และ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อาคาร 13 สขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

continue reading…

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพภาพ ISO/IEC 17025 และงานด้านการสอบเทียบ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Center of Industrial Instrument Calibration : CIC ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 16 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบฯ อาคาร 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน