ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ Conductivity อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

admin | uncategorized, สัมมนาและฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | uncategorized, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | uncategorized

ชื่อโครงการ : “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” หลักการและเหตุผล : ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือที่ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการวัดขนาด ความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดขนาด อาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนด

ประมวลภาพโครงการสัมมนาครั้งที่ 18

ประมวลภาพโครงการสัมมนาครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

admin | uncategorized, สัมมนาและฝึกอบรม

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป้ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัด เพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

admin | ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วจเกจบล็อก”

admin | uncategorized
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

admin | uncategorized

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เข้าร่วมสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2555

เข้าร่วมสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2555

admin | uncategorized

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) เข้าร่วมสัมมนากลุ่มผู้บริหารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ

admin | การศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานมาตรฐานการวัดด้านการสอบเทียบ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 และ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อาคาร 13 สขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล •วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555       &nbsp

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 :2005

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 :2005

admin | การศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพภาพ ISO/IEC 17025 และงานด้านการสอบเทียบ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา &nbsp