โครงการความร่วมมือ

 

»» ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Center of Industrial Instrument Calibration : CIC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและกระจายความถูกต้องด้านการวัดไปสู่อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชามาตรวิทยา

ภาพประกอบ

 

Comments are closed.