ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0 4423 3040 โทรสาร. 0 4423 3040

www.cic.rmuti.ac.th

_____________________

แผนที่ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม