บริการ

ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการสอบเทียบมีดังนี้

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ (Dimension Laboratory)

ลำดับที่ รายการ พิส้ย ค่าบริการสอบเทียบ

1 . Vernier Caliper **

0 mm to 150 mm 650

0 mm to 200 mm

0mm to 300 mm

2 . External Micrometer

0mm to 25 mm 750

25mm to 50 mm

50mm to 75 mm

75mm to 100 mm

3. Dial Gauge

Up to 100 mm 700

4. Dial test indicator

Up to 1.0 mm 700

5. Bore gauge

Up to 100 mm

6. Thickness gauge

Up to 20 mm 650

 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า (Electrical laboratory)

ลำดับที่ รายการ

1 . Digital Multimeter < 6 1/2 **

2 . Analog Multimeter **

3 . Oscilloscope (100V to 100 V p-p 1 ns to 5 S)

4. AD/DC Calibrator (measurement by Reference DMM 8 1/2 Digit)

5 . Clamp meter

 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Temperature Laboratory)

ลำดับที่ รายการ ค่าบริการสอบเทียบ 400+(300 x จุด)

1 . Thermometer

2. Platinum Resistance Thermometer

3 . Thermocouple probe **, wire ** ** Thermocouple Type T,J,K

4 . Resistance Temperature Detector (RTD)” ** (Pt100) 2,3,4 wires

5 . Temperature Recorder with probe ** (Electronic, Machanic Type)

6 . Temperature Transmitter with Sensor** (Electronic Type)

7 . Temperature Source

8 . Temperature Readout only (without probe)

9. Oven, Incubator, Chamber, Refrigerator

2558-08-14 10-44-58_00802558-08-14 10-44-15_0079

 

Comments are closed.