3d-button06

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2558

 

2

แบบบันทึกคำขอใช้งานบริการสอบเทียบ

แบบฟอร์มขอใช้บริการสอบเทียบ (ภายใน)

แบบบันทึกแสดงความคิดเห็นการใช้บริการงานสอบเทียบ

แบบบันทึกข้อร้องเรียน

ดาวโหลดแผนที่ศูนย์สอบเทียบฯ

แผ่นพับขีดความสามารถการสอบเทียบ

 

3

>>ดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรมประจำปี 2558

>>ดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.59)