ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Center of Industrial Instrument Calibration : CIC

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก. 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

ในสาขาด้านมิติ ด้านไฟฟ้าและด้านอุณหภูมิ

 

ดาวน์โหลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง