ระบบคุณภาพ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Center of Industrial Instrument Calibration : CIC

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก. 17025:2561 (ISO/IEC 17025:2017)

ในสาขาด้านมิติ ด้านไฟฟ้าและด้านอุณหภูมิ

ดาวน์โหลดขอบข่ายที่ได้รับการรับรองISO/IEC17025:2017

Comments are closed.