เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อคงระดับมาตรฐานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2551ที่ผ่านมา

นโยบายคุณภาพ

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ผู้ใช้บริการให้เป็นที่พึงพอใจ

และได้รับมาตรฐานเป็นยอมรับในระดับสากล

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.