นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 :2005

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงานระบบคุณภาพภาพ ISO/IEC 17025 และงานด้านการสอบเทียบ ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *