โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งที่ 14 “เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่นที่ 1 ” “Breath Alcohol Technician Training Course”

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 220 อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ชื่อโครงการ : “เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รุ่นที่ 1”“Breath Alcohol Technician Training

Course”

หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 6 ของโลก หรือราวปีละ 13,000 คน เฉลี่ยแล้ววันละ 40 คน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจาก “เมาแล้วขับ” สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่น่าเป็นห่วงคือ คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากคิดว่าตัวเองยังขับขี่รถได้ ซึ่งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งจะเป็นส่วนในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในการเมาแล้วขับ และการตั้งด่านตรวจโดยใช้เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจของผู้ขับขี่สามารถให้ผลได้รวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ถูกตรวจไม่แน่ใจในผลการตรวจวัดฯ หรือคิดว่าตัวเองไม่เมาเหล้าถึงขนาดนั้น ผู้ที่ถูกตรวจมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะร้องขอการตรวจพิสูจน์ได้ซึ่งเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจที่ผู้ตรวจใช้จึงต้องผ่านการสอบเทียบเพื่อให้เครื่องวัดฯ ให้ผลการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำสูงสุด ดังนั้นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ

2.ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการสอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อเพิ่มความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม

1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจมากยิ่งขึ้น

2.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัน เวลา สถานที่ :

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 220 อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 500 บาท

 

จำนวนผุ้เข้าร่วมฝึกอบรม : จำนวน 100 ท่าน

 

วิทยากร :

นายธรรมรัตน์ บุญสูง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษหัวหน้างานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ

2.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เข้าฝึกอบรมเกินร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัติจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา

ลำดับที่

ชื่อสกุล

1

นายชาญณรงค์ วิชัยโย

2

นายวิทตยา สงวนศิริ

3

ด.ต.คำพันธ์ ขันนาเรา

4

ด.ต.จักรพงศ์ ทรัพย์สูงเนิน

5

ดาบตำรวจสมร โฮมจุมจัง

6

ดาบตำรวจวินัย โปบไธสง

7

จ่าสิบตำรวจอุเทน โสงขุนทด

8

นายวรกิจ สิงห์หลง

9

นายอดิศร ปานเนาว์

11

นางสาวลินดา หอมมาลัย

12

นายเฉลิมศักดิ์ สีโท

13

นายคชาณพ จันทร์ภักดี

14

นายวิทยา อารีรัตนเวช

15

นายประสันติ ขาวปลอด

16

พ.ต.ต.ปรวีร์ อยู่เสนาสน์

17

นายอุเทน แก้วเขียวงาม

18

นายอรุณ จางจิตร

19

นายประยงค์ ฝ่ายหินร่อง

20

ร.อ.สำราญ ขุนทอง

21

พ.อ.อ. สุรศักดิ์ แสนสุด

22

นายณัฐวุฒิ เมียมขุนทด

23

พ.ต.ท.จักรเพชร ศรีวุฒิทรัพย์

24

นายอนุชา นาสิงห์คาน

25

นางสาวจันทิรา เรียงทอง

26

นางวีรวัฒน์ โหลนอก

27

นายทองจันทร์ ทองรอง

28

นายสุวรรณชัย เพ็ชรพันธ์

29

นางสาววรรณภา ทองตาม

 

1 comment

  1. giubbino woolrich 11/10/2014 at 6:41 am

    giubbino woolrich…

    Abiti medievali pu貌 fare i costumi divertenti per una variet脿 di occasioni ed eventi….