ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

admin | uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์
7 Nov 2017

           เนื่องด้วยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025:2005  เลขที่ ส๐๒๐๗  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม                  เชิงวิชาการให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและกำลังปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีชั่วโมง  การอบรมไม่น้อยกว่า      ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น  ณ อาคาร ๓๖ (ชั้น ๒) อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  จำนวน ๒ หัวข้อ  ได้แก่

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก      ระหว่างวันที่  ๒๓ –๒๔ พย. ๖๐  (รับจำนวนจำกัด ๑๐ ท่าน)  หมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ที่ ๒๐ พย. ๖๐ >>>Downloadใบสมัครเข้าร่วมอบรม
  • โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑:๒๐๑๕  วันที่ ๑๕ ธค. ๖๐ (รับจำนวนจำกัด ๒๐ ท่าน)  หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๘ ธค. ๖๐  >>>Downloadใบสมัครเข้าร่วมอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

 

Leave a Reply