ย้ายห้องปฏิบัติการ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ย้ายห้องปฏิบัติการสอบจากอาคาร 13 สาขาวิชาเครื่องกล มายัง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2     (อาคาร 36) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 4423 3040

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *