ประมวลหลักสูตรการฝึกอบรม “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์”.

          ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์” ในวัน อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *