ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมหัวข้อ “มาตรวิทยากับระบบคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์และโหลดเซลล์” ในวัน อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด