ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 31 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ

Comments are closed.