นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ของศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *