ประมวลภาพโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการในรายวิชา Metrology ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประมวลภาพโครงการ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 9 กรกฏาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.