ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ Conductivity อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

หลักการและเหตุผล :

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในโรงงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต รักษามาตรฐานคุณภาพ ป้องกันความผิดพลาดในการผลิต รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเครื่องมือวิเคราะห์แบบอินไลน์ จึงเข้ามามีบทบาท และถูกนำมาใช้มากขึ้นในพารามิเตอร์หลัก เช่น pH และ Conductivity เพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ กระบวนการผลิตและขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย นั้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีหน้าที่ดูแลเครื่องมือดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือได้ถูกต้อง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 ขึ้นในหัวข้อ “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความความรู้ ความเข้าใจ การจัดระบบควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานระดับภูมิภาคต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สามารถบอกที่มาของ pH Training และหลักการทำงานของหัววัด pH ได้

2. สามารถบอกหลักการสอบเทียบของหัววัด องค์ประกอบ และชนิดของหัววัดได้

3. สามารถทราบผลกระทบของอุณหภูมิ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน : ฟรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวกัญญาวีร์ ไชยพันธ์ โทร.084-6060100

นางสาวจันทร์ฉาย ดาแก้ว โทร. 081-0753500

นางสาวณฐกร กุลกิจธนจร โทร. 084-6060100

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทร. 0 4423 3040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.