ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ความรู้มาตรวิทยาด้านการวัดให้กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Comments are closed.