ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ชื่อโครงการ : “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

หลักการและเหตุผล :

ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือที่ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการวัดขนาด ความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดขนาด อาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนด (Specification) และไม่สามารถนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ได้จะทำให้เกิดของเสียเป็นจำนวนมาก ดังนั้นศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของความเที่ยงตรงของการวัดเครื่องมือด้านมิติ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้านการส่งออกระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสอบเทียบไมโครมิเตอร์วัดนอกและเวอร์เนียคาลิเปอร์
  2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถทำการสอบเทียบไมโครมิเตอร์วัดนอกและเวอร์เนียคาลิเปอร์ได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของเครื่องมือวัดและระบบมาตรวิทยา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม :

  1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีและขั้นตอนการสอบเทียบ Vernier Caliper
  2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีและขั้นตอนการสอบเทียบ External Micrometer

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม :

  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ISO/IEC 17025, ISO 9001
  2. พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดหรือตรวจสอบชิ้นงาน/ช่างเทคนิค/วิศวกร/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป
  3. ผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

วัน เวลา และสถานที่ :

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 2,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณฐกร กุลกิจธนขจร โทร.084-6060100, e-mail :nathakorn_cic@hotmail.com

คุณกัญญาวีร์ ไชยพันธุ์ โทร. 081-0704648, e-mail : chaiyapan.cic@hotmail.com

คุณจันทร์ฉาย ดาแก้ว โทร. 081-0753500 e-mail : junchai_ja@hotmail.com

หรือ 0 4423 3040 โทรสาร 0 4423 3040 , 0 4423 3074 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

www.cic.rmuti.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

รายละเอียดการสัมมนา

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

แผนการฝึกอบรมประจำปี 2556

Promotion

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

1. คุณเกชา ภูถมศรี

2. คุณจิรวุฒิ สิทธิสอน

3. คุณสกลกวี ปราบงูเหลือม

4. คุณสุมาลี สำเร็จกิจ

5. คุณกิตติภพ ติ๊บสุข

6. คุณนาตยา แต่งด้วม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *