ประมวลภาพโครงการสัมมนาครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป้ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีผู้สนใจจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

Comments are closed.