ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วจเกจบล็อก”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Industrial Instrument Calibration : CIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 17 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสากหรรม อาคาร 13 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจจากสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *