เนื่องด้วยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025:2005  เลขที่ ส๐๒๐๗  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว continue reading…