ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป้ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…