Archive for the ‘ศูนย์บริการความรู้’ Category

มาตรวิทยา คืออะไร?

มาตรวิทยา คืออะไร?

By admin | ศูนย์บริการความรู้

มาตรวิทยา (Metrology) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการวัด มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องของหน่วยของการวัด มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้วัด เครื่องมือที่ใช้วัด สาขาของการวัด ทฤษฏี และเทคนิควิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับการวัด การวัดเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ อันได้แก่ การควบคุมการผลิต การวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวัดเพื่อสุขภาพ และการประเมินความปลอดภัย การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการเป็นการรับประกันให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า มาตรวิทยาสามารถแบ่งออกเป็น 3 สาขาหลักได้แก่ 1. มาตรวิทยาเชิงเทคนิค(Scientific Metrology) มาตรวิทยาเชิงเทคนิคเป็นหนึ่งในสาขามาตรวิทยาหลักที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับทุกปัญหาของการวัด มิใช่แค่เพียงสนใจแค่ค่าที่ทำการวัด หาแต่สนใจครอบคลุมถึงทฤษฏีทั่วไป และปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวเนื่องไปถึงหน่วยการวัด ทั้งยังครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาความคลาดเคลื่อน และค่าความไม่แน่นอนในการวัด รวมไปถึงปัญหาในเรื่องคุณสมบัติทางมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด ซึ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น มาตรวิทยาเชิงเทคนิคยังสามารถแบ่งย่อยลงไปในสาขาเฉพาะได้อีก อาทิเช่น • มาตรวิทยาเชิงมวล(Mass Metrology) เป็นสาขามาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดมวล • มาตรวิทยาเชิงมิติ(Dimensional Metrology) เป็นสาขามาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาว และมุม • มาตรวิทยาเชิงอุณหภูมิ(Temperature Metrology) เป็นสาขามาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดอุณหภูมิ • มาตรวิทยาเชิงไฟฟ้า(Electrical Metrology) เป็นสาขามาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณทางไฟฟ้า • มาตรวิทยาเชิงเคมี(Chemical Metrology) เป็นสาขามาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณทางเคมี [&hellip

มาตรวิทยาเบื้องต้น

มาตรวิทยาเบื้องต้น

By admin | ศูนย์บริการความรู้