Blog Archives for category uncategorized

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)

           เนื่องด้วยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่… Continue reading »

ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

1

ประมวลภาพสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ”

gallery-598-145

ประมวลภาพโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการ

siminar 21 0

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21” วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 ขึ้น ในหัวข้อ “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ PH และ Conductivity อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

simanar 21

ประมวลภาพสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 20 “Fluke Thermography Application/Report”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC ) ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 20 ขึ้น ในหัวข้อ”… Continue reading »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 21 “วิธีใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ pH และ Conductivity อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 220 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

head

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 19 “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

ชื่อโครงการ : “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” หลักการและเหตุผล : ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือที่ได้มีการใช้งานเป็นอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการวัดขนาด ความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดขนาด อาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนด

ประมวลภาพโครงการสัมมนาครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 18 “การควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อเข้าสู่มาตรฐานภูมิภาคอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป้ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา