Skip to content

Archive

Author Archive

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ อาคาร 13 (ข) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ชั้น 7 สาขาจอมสุุรางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา continue reading…

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 220 อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ อาคาร 18 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา continue reading…

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2554 ณ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี continue reading…

ในว้ันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ อาคาร 13(ข) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 สู่การปฏิบัติงานจริง รุ่นที่ 1″ ในวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหลและการควบคุมอัตโนมัติ อาคาร 13 (ข) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ

ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดข่าว

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2554 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา continue reading…

ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2555 continue reading…