Skip to content

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก”

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562
ท่านใดสนใจสามารถ ดาว์นโหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่>>> 

mv3

           เนื่องด้วยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC17025:2005  เลขที่ ส๐๒๐๗  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว continue reading…

ประมวลภาพ…..
คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู continue reading…

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการสอบเทียบ”
continue reading…

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 45 ขึ้น ในหัวข้อ “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005″ continue reading…

ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
“การตรวจประเมินผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำปี 2558″
continue reading…

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 43 ในหัวข้อ  “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (micrometer and vernier caliper calibration)”                               ระหว่างวันที่19-20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปาริชาติ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

11880378_1618435505108343_3705761321171219463_n

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ย้ายห้องปฏิบัติการสอบจากอาคาร 13 สาขาวิชาเครื่องกล มายัง อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2     (อาคาร 36) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 4423 3040

 

      ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 35  “Electronic Balance Calibration” ขึ้น ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สอบเทียบฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)  continue reading…
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน continue reading…